Loading...
Projecten2017-09-24T22:04:48+02:00

Onze Projecten

Stichting Habri Bo Horizonte bestaat uit professionals die vandaag de horizon verbreden van de professionals van morgen: jongeren!

Wij maken gebruik van een kennis- en methodiekenbank die aan ons ter beschikking is gesteld als basis om aan onze doelen te kunnen werken. Als professionals hebben de bestuursleden vanaf eind jaren negentig direct of indirect bijgedragen aan deze toegepaste expertise.

Het trainingsprogramma UrbanSkills4U (US4U) is een interventie die er op gericht is jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar hun schoolloopbaan succesvol te laten doorlopen. Het programma helpt jongeren bij het ontwikkelen van soft skills, en biedt o.a. inzicht in de verschillende rollen die jongeren in verschillende situaties spelen.

Wat & Waarom

De trainingen van US4U vormen een empowerment programma. Het programma verbetert het gedrag en bevordert een positieve leerhouding. Deelnemers krijgen, op basis van eigen ervaringen, de vaardigheden en tactieken aangereikt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de peer-to-peer aanpak, waarbij de trainer zich opstelt als peercoach. Het programma wordt op een drietal VMBO scholen uitgevoerd, waarmee jaarlijks meer dan 120 VMBO leerlingen worden bereikt.

Doelstellingen

Het programma heeft een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd:

  1. Mogelijkheden en competenties leren kennen voor een waardevolle rol in de maatschappij;
  2. Gezag en bijbehorende gedragsregels leren accepteren;
  3. Bieden van inzicht op alternatieven voor criminaliteit.

De doelgroep bestaat uit VMBO leerlingen. US4U richt zich specifiek op een lastig te bereiken doelgroep die dagelijks te maken krijgt met de uitdagingen van een grootstedelijke omgeving. Deze leerlingen lopen een verhoogd risico op voortijdig uitvallen, wat zou betekenen dat zij zonder diploma of startkwalificatie van school gaan.afbeelding-us4u

UrbanSkills4U gaat uit van een benadering waarin drie spelers bijdragen om het gedrag van leerlingen duurzaam te veranderen. Om deze reden werken en trainen we zowel de leerlingen, ouders als docenten.

De trainingen van US4U werken volgens een vaste methode. Elke groep bestaat uit 10 tot 12 leerlingen. Voorafgaand aan de lessen vindt bij alle deelnemers een huisbezoek plaats. Na een week waarin het trainingsprogramma wordt afgewerkt volgt een periode van drie maanden waarin middels peer-to-peer learning wordt gereflecteerd op wat er geleerd is, en dit wordt toegepast op situaties die zich hebben voorgedaan.

Samenwerking met Stichting de Verre Bergen

De komende jaren werkt UrbanSkills4U in samenwerking met Stichting de Verre Bergen aan de doorontwikkeling van het programma. Hiertoe voert de Universiteit van Amsterdam een procesevaluatie uit om continue kwaliteitsverbetering te waarborgen. Na de procesevaluatie zal de Universiteit van Amsterdam middels een effectenonderzoek de effectiviteit van het programma moeten aantonen.

Meer informatie over de samenwerking met Stichting de Verre Bergen is te vinden via de onderstaande link.

http://www.deverrebergen.nl/plannen-voor-rotterdam/urban-skills-4u/

Meer informatie voor organisaties en scholen

Het programma UrbanSkills4U kan ingezet worden binnen onderwijsinstellingen en jeugdhulporganisaties. Het programma leent zich uitstekend voor situaties waar de eerste stap moet worden gezet om een gedragsverandering van een jeugdige op gang te brengen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan u contact opnemen. We bespreken graag met u tegen welke problemen u momenteel aanloopt en bieden u een oplossing op maat.

Telefoon
Farouc Bonafacia, Projectleider UrbanSkills4U – 06 26 33 83 24
Saskia van der Aa, Coördinator – 06 34 09 92 10

E-mail
Per e-mail zijn wij te bereiken via info@stichting-hbh.org

ONTRACKAGAIN is een volledig zelfstandig opererende werkeenheid die volgens vastgestelde procedures:

  • Maximaal 20 risicojongeren per jaar het intensieve begeleidingsprogramma ‘van MentorCoaching naar Monitoring’ aanbiedt;
  • Minimaal 30 risicojongeren vanuit hun ongewenste levenswijze ‘in contact brengen’ met de relevante actoren op het gebied van dienst en/of hulpverlening, zorg, vrijetijdsbesteding, scholing en werk.

ONTRACKAGAIN Charlois,- Schiebroek en – Zwolle: wat heeft het opgeleverd?

  • Elk jaar zijn tenminste 50 moeilijk bereikbare jongeren tot 23 jaar conform opdracht van de straat gehaald en met 1 tot 5, soms 7 intensieve begeleidingstrajecten per persoon (‘hulpvragen op leefgebieden’) naar ketenpartners doorgezet;
  • Er zijn een veelvoud aan contactmomenten geweest tussen onze Outreachers en de doelgroep op straat. De Outreachers zijn voor iedereen (inclusief buurtbewoners) herkenbaar als één van hen en tegelijkertijd als vertegenwoordigers van officiële instanties;
  • De meest recente gegevens van buurten en dossiers van jongeren;
  • Goed functionerende ‘harde’ OTA-middelen zoals: het Volg- en Registratiesysteem, de nieuwe Handboeken AO/IC, tot en met het open loket van het OTA-Projectbureau aan toe.

Met het begeleidingsprogramma van MentorCoaching naar Monitoring (MCM) worden de jongeren bewust gemaakt van hun huidige positie en dat zij zelf iets kunnen en moeten maar vooral willen doen om deze positie te verbeteren. Niet hun huidige ongewenste positie is uitgangspunt, maar de toekomst!

Relevante begeleiding
Bij de uitvoering van het begeleidingsprogramma zijn Outreachers, MentorCoaches en een Zorgcoördinator betrokken.

De Outreachers worden ook wel straatacademici genoemd, omdat zij de taal van de straat spreken. Zij beschikken over een hoge sociale competentie, een groot observatievermogen en een groot sociaal netwerk.

De MentorCoach is de persoon die samen met de deelnemers een plan van aanpak opstelt en de deelnemers begeleidt bij de uitvoering van dit plan. De MentorCoaches beschikken over een relevante afgeronde MBO-opleiding zoals Sociale Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Pedagogiek.

De Zorgcoördinator is eindverantwoordelijk voor de begeleidingstrajecten. Hij houdt overzicht over de werkzaamheden, zorg voor orde en veiligheid. Hij fungeert bovendien als adviespunt voor de medewerkers. De Zorgcoördinator heeft een afgeronde HBO-opleiding.

Het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan jongeren tussen 8 en 18 jaar die uit achterstandsgezinnen en/of eenoudergezinnen met een minimuminkomen komen, en financieel niet bij machte zijn om vrijetijdsbesteding te bekostigen. De doelstelling van het vrijetijdsprogramma is:

De actieve deelname van deze jongeren aan de samenleving bevorderen, jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding aanbieden, de mogelijke achterstanden van deze jongeren weg nemen en hun sociale competentie te vergroten.

Programmaonderdelen:

Muziek & Dans
Het aanbieden van brassbandtrainingen op vier niveaus; inloop, beginners, gevorderd en vergevorderd.

Voorlichting & Begeleiding
Het bieden van een individueel begeleidingsprogramma gericht op het gezin, onderwijs en vrije tijd; ondersteuning bieden aan ouders bij opvoedingsvraagstukken en het activeren van ouderbetrokkenheid.

Educatie & Sport
Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten om de competenties van de jongeren te vergroten.