Loading...
De Stichting2019-07-30T21:50:34+02:00

Pedagogische Aanpak

Missie
Stichting Habri Bo Horizonte wil  jongeren in Rotterdam, zoals jij, meer kansen en mogelijkheden bieden. We willen jou helpen succes te behalen! 

Visie
Iedereen is gelijkwaardig en verdient gelijke kansen. We kennen de moeilijke problemen en de verschillende culturen in Rotterdam goed. We willen je met respect behandelen, maar ook duidelijk maken wat er van je wordt verwacht. Dit doen we met ons trainingsprogramma UrbanSkills4U.

Om een plek te veroveren in de samenleving moet je later aan het werk gaan en goed voor jezelf zorgen. Om je te ontwikkelen heb je school hard nodig. Wij willen de verbinding leggen tussen jou en school.

Ons doel:

Dat je burger bent in de samenleving en leert om te gaan met moeilijke situaties en dat jij meedoet met de maatschappij met al je kwaliteiten.

Sommige jongeren reageren en gedragen zich vaak op een manier die de samenleving niet begrijpt. Ze vertonen probleemgedrag, ofwel: gedrag dat niet van hen wordt verwacht. Met ons trainingsprogramma UrbanSkills4U willen we je helpen om gedrag en vaardigheden aan je te leren die worden verwacht in de maatschappij.

Hoe werkt het trainingsprogramma UrbanSkills4U in de praktijk?

Gedragsverbetering
Gedrag verbeteren lukt beter als je ouders, mentoren, docenten en jij samen meedoen met onze programma’s.
Jij als leerling doet mee aan het programma samen met andere leerlingen.

Mentoren / docenten leren het programma ook kennen en helpen mee om de verbinding tussen school, ouders en leerlingen te maken.

Je ouders doen ook mee aan het programma. Onze trainers willen je ouders helpen om je te steunen en je aan te moedigen om verder voornamelijk op school aan je gedrag te werken. We werken met hen samen, houden ze goed op de hoogte en komen ook bij je ouders thuis langs.

Oplossingen zoeken
De trainers van Stichting Habri Bo Horizonte zijn speciaal opgeleid om je verder te helpen. Veel van hen hebben vroeger ook problemen gehad op school. Daarom gaan we samen op zoek naar je talenten en leren je nieuwe vaardigheden. Onze trainingsprogramma draait om empowerment – dat betekent dat we jou sterker maken om later zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Uitdagen

We dagen je uit om in beweging te komen en je gedrag te veranderen. De trainers helpen je. Ze laten je inzien hoe je je gedraagt, maar stellen ook duidelijke regels. Zo weet jij precies wat er van je wordt verwacht!

Inzicht
Je hoeft als persoon niet te veranderen, maar je moet leren om verschillende rollen te kunnen spelen. Die rollen moet je gaan leren (h)erkennen, bepalen en gebruiken.

We werken daarbij met de 3 A’s:

  • Jou aangeven wat gewenst gedrag is
  • Jou aanspreken op je ongewenste gedrag
 • Jou een alternatief aanbieden voor het ongewenste gedrag; daarbij houden we rekening met jou als persoon.

In een veilige leeromgeving kijken we samen met jou steeds naar verschillende mogelijkheden met het doel om je gedrag te verbeteren. Of beter gezegd: jou je rol beter te laten spelen!

Missie
Stichting Habri Bo Horizonte (= curriculum bewaker) wil  jongeren die in Rotterdam wonen, meer kansen en mogelijkheden bieden en zo hun kwaliteit van leven verbeteren.

Visie
Stichting Habri Bo Horizonte werkt aan gelijke kansen voor iedereen. Sommige jongeren vallen buiten de boot op school en daarbuiten. Met ons trainingsprogramma UrbanSkills4U willen wij de verbinding leggen tussen de jongeren en school.

We kennen de moeilijke problemen van de grote stad en de verschillende culturen in Rotterdam goed. We willen jongeren met respect behandelen, maar ook duidelijk maken wat er van hen wordt verwacht. Jongeren hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en aan het werk te kunnen, en zo hun eigen plek in de samenleving te veroveren.

Het uitgangspunt van Stichting Habri Bo Horizonte is:

dat jongeren burgers in de samenleving zijn, met al hun kwaliteiten, dat ze meedoen met de maatschappij en met moeilijke situaties leren om te gaan.

Sommige jongeren reageren en gedragen zich op een manier die de samenleving niet begrijpt. Met ons trainingsprogramma UrbanSkills4U willen we jongeren helpen om hen gedrag en vaardigheden aan te leren die de maatschappij van hen verwacht.

Hoe werkt het trainingsprogramma UrbanSkills4U in de praktijk?


Gedragsverbetering

Als ouders, mentoren, docenten en leerlingen samen meedoen met ons programma, is de kans op succes veel groter.

Leerlingen werken apart en in groepen aan het programma.

Mentoren / docenten werken op school mee aan het programma.

Ouders worden bij het programma betrokken doordat wij persoonlijk contact met u opnemen, bij u langs gaan en u goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom het programma. Onze trainers willen ouders helpen om hun kinderen te steunen door hen (uw kind) aan te moedigen om hun gedrag te veranderen. Een goede relatie tussen trainer en ouders is van groot belang.

Oplossingen zoeken
De trainers van Stichting Habri Bo Horizonte zijn speciaal opgeleid om jongeren met gedragsproblemen verder te helpen. Gezamenlijk vinden we een oplossing.

We gaan samen op zoek naar hun talenten en leren hen nieuwe vaardigheden. Onze trainings- en begeleidingsprogramma’s draaien om empowerment: leerlingen sterker maken en hen nieuwe mogelijkheden bieden.

Uitdagen
Om het gedrag echt te kunnen veranderen, dagen we leerlingen uit om in beweging te komen. De trainer helpt door te laten zien welk gedrag de leerling vertoont en stelt duidelijke regels. De leerling weet zo precies wat er van hem of haar wordt verwacht!

Inzicht
Met onze aanpak willen we leerlingen duidelijk maken dat ze als persoon niet hoeven te veranderen, maar dat ze verschillende rollen moeten kunnen spelen. Die rollen moeten ze leren (h)erkennen, bepalen en gebruiken.

We werken daarbij met de 3 A’s:

  • Aangeven van het gewenste gedrag
  • Aanspreken op het ongewenste gedrag
 • Aanbieden van een passend alternatief voor het ongewenste gedrag; daarbij houden we rekening met de bijzondere omstandigheden van de leerling, het gezin en de omgeving.

In een veilige leeromgeving kijken we met de leerling steeds naar verschillende mogelijkheden om het gedrag te verbeteren.

Missie

Stichting Habri Bo Horizonte (=curriculum bewaker) wil jongeren die in Rotterdam wonen, meer kansen en mogelijkheden bieden om zo hun kwaliteit van leven verbeteren.

Visie

Vanuit de gedachte dat ieder mens gelijkwaardig is, streeft stichting Habri Bo Horizonte naar gelijke kansen voor iedereen. Bij jongeren uit Rotterdamse achterstandswijken ontbreekt vaak de aansluiting met school en maatschappij. Met het trainingsprogramma UrbanSkills4U willen wij daarin een brugfunctie vervullen, met aandacht voor de straatcultuur, de buurt en de sociaal-culturele achtergrond.

De complexe problematiek met grootstedelijke achtergrond is ons vakgebied. Met onze grondige kennis van de verschillende culturele achtergronden die Rotterdam kenmerken, benaderen we jongeren op respectvolle wijze, maar benadrukken ook wat er van hen wordt verwacht. Zonder de juiste ondersteuning dreigen deze jongeren te worden uitgesloten van onderwijs en arbeid, en missen ze een duidelijke plaats in onze samenleving. Het gevolg is sociale uitsluiting!

Voor Stichting Habri Bo Horizonte is sociale uitsluiting van deze jongeren onacceptabel. Ons uitgangspunt is dan ook:

 • dat jongeren, met al hun kwaliteiten, burgers in de samenleving zijn, dat ze meedoen met de maatschappij en met moeilijkheden leren om te gaan.

Jongeren die opgroeien in een achterstandspositie stuiten binnen de maatschappij vaak op onbegrip. Jongeren krijgen een bepaalde manier van handelen en reageren aangeleerd, die vanzelfsprekend wordt voor hen. Bij negatieve situaties wordt dit gedrag als problematisch ervaren door de samenleving. Ze vertonen op dat moment niet het gedrag dat van hen wordt verwacht. Daarom willen wij ons inzetten om een verbinding te maken tussen het gedrag dat die jongeren hebben aangeleerd en de vaardigheden die de maatschappij van hen vraagt.

Hoe werkt het trainingsprogramma UrbanSkills4U in de praktijk ?!

Integraal en gericht op gedragsverbetering

Een duurzame verbetering van gedrag heeft een grotere kans van slagen als ouders, mentoren en leerlingen gezamenlijk deelnemen aan het programma. De inzet van zowel ouders als mentoren is van groot belang om gedragsverbetering bij de leerlingen te realiseren.

In het kader van een ‘schoolbrede aanpak’ betrekken wij mentoren/docenten bij het programma door hen een voorlichtingsprogramma en een mentorlesprogramma van UrbanSkills4U aan te bieden.

We gaan partnerschap aan met ouders om het onderwijsondersteunend gedrag van ouders te vergroten en een duurzame relatie met hen op te bouwen. Dit doen wij door middel van huisbezoeken en het onderhouden van contact om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom hun kind.

Benadering vanuit de mogelijkheden

Een leerling die in de ogen van de samenleving problematisch gedrag vertoont, benaderen we niet vanuit de probleemsituatie, maar oplossingsgericht. De trainers van stichting Habri Bo Horizonte zijn gespecialiseerd in het bevorderen van gedragsverbetering bij de leerlingen met een gedragsprobleem (externaliserend gedrag).

De kern van ons programma is het zoeken naar talenten, daarop voortborduren en nieuwe vaardigheden aanleren. Het trainingsprogramma UrbanSkills4U is onder andere gestoeld op de wetenschappelijk benadering van empowerment: de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de leerlingen vergroten en nieuwe mogelijkheden bieden.

Provocatieve benadering

Om gedragsverbetering tot stand te brengen dagen we de leerlingen uit om in beweging te komen. De trainers spiegelen het gedrag van de leerlingen en stellen daarnaast hele heldere kaders en regels. De leerling moet precies weten wat van hem of haar wordt verwacht.

Inzicht en erkenning

Met onze aanpak willen we de leerlingen duidelijk maken dat ze als persoon niet hoeven te veranderen, maar dat ze verschillende rollen moeten kunnen spelen. Die rollen moeten ze leren (h)erkennen, bepalen en gebruiken.

De rode draad in onze aanpak zijn de 3 A’s:

  • aangeven van het gewenste gedrag door het schetsen van heldere kaders voor de leerling;
  • aanspreken op het vertoonde ongewenste gedrag van de leerling;
 • aanbieden van een passend alternatief voor het ongewenste gedrag, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden gelegen in de leerling, in het gezin en in de omgeving van de leerling.

Hierbij maken we gebruik van de concepten uit onze methodiek. Wij leren de leerling deze concepten aan met als doel dat zij zich dit gedrag eigen gaan maken. In een veilige leeromgeving kijken we met de leerling voortdurend naar verschillende alternatieven om aan de gedragsverwachting te voldoen.

Missie

Het verbeteren van de kwaliteit van leven in de brede zin des woords van jongeren die in Nederland woonachtig zijn of anderszins met Nederland te maken hebben.

Strategieën

Uit deze missie komen de volgende strategische doelen voort:

  • Vergroten van de sociale participatie;
  • Bevorderen van de integratie (en inburgering) van jongeren;
  • Speerpunten: educatie, arbeid, taal en opvoeding;
  • Verrichten van onderzoek naar methodische ontwikkelingen;
 • Ontwikkelen van methodes en instrumenten om onze begeleiding te realiseren.

Tactieken

Onze praktijkervaring in combinatie met de kennis die we opdoen uit het bovenstaande, stellen ons in staat partners/opdrachtgevers te begeleiden bij:

  • De ontwikkeling en uitvoering van voorzieningen op het gebied van: informatie, educatie, integratie, participatie, zelfrealisatie en (urban) kunst;
  • Het stimuleren en opzetten van activiteiten op het gebied van: communicatie, cultuur, scholing en publicaties;
  • Exploitatie en beheer van ontmoetingscentra;
 • Het opzetten en (mede-)begeleiden van (non-)gouvernementele werkgroepen die zich bezighouden met het signaleren, beoordelen en aanpakken van problemen op gebieden als: opvoeding, communicatie, educatie, welzijn en recreatie.

Wie Wij Zijn

Stichting Habri Bo Horizonte is weliswaar een jonge stichting (begin 2008), de mensen erachter kennen het klappen van de zweep. Dit vanuit de praktijk als hulpverlener en als “ex”-jongere voor wie de stichting bestaat.

Dex MaesVOORZITTER
Guy DroogPENNINGMEESTER
Bart van WoudenbergSECRETARIS
Farouc BonafaciaCURRICULUM SPECIALIST / TRAINER / COUNSELOR
Rochaimy IgnatiaCOUNSELOR
Tibisay Jacobino MerceraTRAINER
Farah BouchtoubiTRAINER
Vivian de RooLID
Rogier BeijerLID
Tom van der SluijsLID